PAAVO PAAVALINPK. HALOSEN JÄLKELÄISET – ONKO HEITÄ VAI EI?


I Paavali Halonen, s. noin 1565/1555/1575, k. noin 1642/1645/1655.

Puoliso: Anna Priita Laurintr., s. noin 1560, k. noin 1630.

Lapset:

Paavo Paavalinpk. Halonen, s. noin 1580/1597.

Olli Paavalinpk. Halonen-Ollila, s. noin 1585/1602.

Pekka Paavalinpk. Halonen-Pietilä, s. noin 1587/1608.

Lauri Paavalinpk. Halonen, s. noin 1610 / 1620, k. noin 1696 / 1675 jälkeen.

tytär Halonen, s. noin 1630. Mainittu ensi kerran vuoden 1647 henkirjassa. Vuoden 1654 henkikirjassa merkitään hänelle myös mies ja asuivat isä Paavon talossa. – JUHA KIVELÄ.

Paavali Ollinp. Halonen ja Anna Priita Laurint. muuttivat Kemijärvelle 1600-luvun alkuvuosina. Heistä alkaa koko Koillis-Lappiin levinnyt asutus, joka jatkuu nyt monina erinimisinä sukuina. Paavalin kolme poikaa ovat alkuna niille kolmelle sukuhaaralle, jotka vaikuttavat täällä Koillis-Lapissa. Vanhimman pojan, Paavon, sukua lienee Kemijärvellä ja ympäristössä eniten, toki sitä löytyy myös Sodankylästä ja Savukoskelta. Ollista suku jatkuu pääasiassa Sallassa ja Kemijärvellä. Pekasta alkanut sukuhaara on levinnyt laajalle Koillis-Lapin alueelle. Sitä on Pelkosenniemellä, Savukoskella ja Sallassa, niiden monissa eri kylissä. – ISMO VAARA

Perusti 1/2 manttaalin tilan Kemijärvelle Alakylän Halosenniemeen. Paavali Paavalinp. Halonen mainitaan Kemijärvellä ensi kerran vuoden 1631 maakirjassa. Varmaa ei ole, tarkoitetaanko em. maakirjassa isä Paavalia vai poika Paavoa. Vuoden 1633 ruodutusluettelossa on kuitenkin merkintä 1/2 manttaalin Paavali Halonen, hänen alleen on merkitty poika (son) Paavo Paavalinp. (Påål Påålson) sekä ilmeisesti pojaksi merkitty Lauri Paavalinp. (Lars Påålson). Mikäli 1633 ruodutusluettelon tiedot pitää paikkaansa, niin Paavali Halonen itse muutti Kemijärvelle sekä, että hänellä oli myös Lauri niminen poika. Vuoden 1635 karjaluettelossa Paavolle merkitty kuusi lehmää (Mf ES 2467). Vuoden 1641 henkilö- ja karjaluetteloon Paavolle on merkitty mm. hevonen, härkä ja 7 lehmää (Mf ES 2468). Vuoden 1654 henki-ja karjaluettelossa (Mf ES 2469) Paavalin kohdalle merkitty g kirjain, joka tarkoittaa ilmeisesti gammal eli vanha. Vuoden 1655 henkikirjassa Paavalin/Paavon kohdalla ei lainkaan merkintää. Tapahtuuko 1655 tienoilla Paavalin kuolema tms. Mikäli tuossa olisi Paavalin kuolinaika, niin hänen on täytynyt olla vähintäin 80 vuoden ikäinen, olettaen, että Paavali olisi syntynyt n. 1575 tai aikaisemmin. Vuoden 1641 henki- ja karjaluettelossa Paavalille on merkitty poika vaimoineen, ei ole varmaa tarkoitetaanko tässä Paavo – vai Lauri Paavalinpoikaa. Vuoden 1650 henkikirjassa Paavalille on merkitty myös tytär, jonka nimi jää arvoitukseksi. Ilmeisesti sama tytär mainitaan myös vuoden 1654 henkikirjassa ja asuvan miehensä kanssa Halosen talossa.- JUHA KIVELÄ.

———————————————————————————————————————

TAULU 2

II Paavo Paavalinpk. Halonen, Taulusta 1, (isä Paavali Halonen), s. noin 1580/1597, k. noin 1668.

Puoliso: Margeta,.

Talollinen 1/2 manttaalia Kemijärven Alakylä Halonen. Oulunpitäjän (nyk. Muhos) Niskan kylän ruodutusluettelossa vuodelta 1627 Paavo Paavalinpojan iäksi merkitty 30 vuotta. Kemijärven ruodutusluettelossa vuodelta 1640 Paavo Paavalinpojan iäksi merkitty 40 vuotta. Edellä mainittujen lähteiden mukaan hän olisi syntynyt vuosien 1597-1600 välillä. Tullut Oulun pitäjän Niskan kylästä Kemijärvelle ehkä 1630-luvun taitteessa. Paavo Halosen talo mainitaan vielä 1634 Niskan kylässä, mutta ilman viljely merkintöjä. Ensi maininta Paavali Paavalinpojasta vuoden 1731 maakirjassa. Varmaa ei ole, onko kyseessä isä vai poika. Siitäkään ei ole varmaa tietoa, mikä oli isä Paavalin patronymi. Viimeinen merkintä Paavosta vuoden 1659 henkikirjassa (Mf CD 992), mutta hän ei ole maksanut kuitenkaan henkiveroa. Paavo Paavalinp. on kuollut Kemin pitäjän 1669 talvikäräjistä päätellen edellisenä vuonna. Kyseisillä käräjillä Paavo Paavalinp. on mainittu lapsettomaksi. Paavon vaimon nimestä tai suvusta on tuntematon.

Anno 1669 den 2.3. och 4. Martij Höltz Ordinarie Häradz Winter Ting medh almogen Wthi Kemi

Sochn: Oloff Halonen till Påll Halonens enckia om arff 110

Hwadh den Vppwuxne Twisten och derpå fölliandhe arffzdelningh emellan framledne Påll Haloi-

ses änkia, huars Man dödde barnlöös, anbelangar, huarom hon medh dess förrige Mans broder

Olof Halonen är råkadh uti Action; blef der opå således Vthi HäradzTinget som höltz medh Allmo-

gen Wthi Kemi Sochn den 3 Martij 669 Resolverat och afsagdt, att Enkian niuter effter Vpprättadt

skrifftligh Instrumente af Pastore Loci Dno Johanni Johannis formerat och Vnderskriffwit aff

Oskipto sine lösen effter det 19 Cap: i Erfde B: stLagen, Nembl: hwaru tridie Penning, och sielfwa

Jordh såwijda det 9 Cap: i L.L. Jord: B:til låta och medgifwa; dee gamble arfwingarnes Kraf och

pretensioner förbehåldne, så wijda dee Kunna bewijsa det ähr Vti gården wara inneståendes,

och sådant att jämka arfwingarne, skola Befal: Johan Rimal, Anders Tasainen och Jöran Skarp

infinna.-. – JUHA KIVELÄ.

Paavali Ollinp. Halonen ja Anna Briita Laurint. perustivat ½ mantt. Iso-Halonen -nimen saaneen tilan. Paavo s. 1580 vanhimpana poikana jatkoi tilan asumista. Paavolle ja Margaretalla oli yksi poika, Lauri s. 1610, joka jatkoi isänsä Paavon jälkeen asumista Halosen tilalla. – ISMO VAARA

3. lapset
LAURI PAAVONPK. HALONEN s. 1610 / 1620 – k. 1675 / 1696 TAULU 3
– vmo BRIITA MATINTR. s. 1610 – k.

—————————————————————————————————————

TAULU 3
3. LAURI PAAVONPK. HALONEN s. 1610 – k. 1696 (vanhemmat taulu 2)
– vmo BRIITA MATINTR. s. 1610 – k.
– Lauri perii Iso-Halosen tilan isältään

4. lapset
LAURI LAURINPK. HALONEN s. 1638 – k. 1696
-vmo BRITA JÖNSINTR. s. 1640 – k.

MATTI LAURINPK. HALONEN s. 1635/1642 – k. 1712 TAULU 4
– vmo ELISABET OLLINTR. FRANTSILA s. 1643 – k. 1696

ANNA LAURINTR. HALONEN s. 1636/1646 – k. 1697
– pso MATTI JAAKONPK. JAAKKOLA s. 1635 – k.

BRIITA LAURINTR. HALONEN s. 1640 – k.
– pso MATTI OLLINPK. TERVO

HANNU LAURINPK. HALONEN s. 1642 – k. 1732
– vmo SAARA MÅRTENINTR. s. 1645 – k. 1741

————————————————————————————————————-

TAULU 4
4. MATTI LAURINPK. HALONEN s. 1635/1642 – k. 9. oct. 1712 (vanhemmat taulu 3)
– vmo ELISABET OLLINTR. FRANTSILA s. 1643 – k. 1696
Matti Laurinp. Halonen omisti ½ manttaalin suuruisen perintötilan, jonka Paavali Halonen oli aikoinaan ottanut omistukseensa. Tilalla asui 1700-luvun vaihteessa hänen neljä poikaansa, Matti, Paavo, Olli ja Pekka Halonen. Poikien vanhin veli Lauri oli jo kuollut 1697. Paavo joutui lähtemään alle kaksikymppisenä sotilaaksi Pohjanmaan rykmenttiin, kun heidän vuoronsa tuli varustaa ruodusta sotilas. Ruodun muodosti kymmenen taloa. Paavon ei uskottu palaavan tuolta reissulta, sillä tuohon aikaan armeijaan joutuminen tiesi elinikäistä palvelusta. Muutaman vuoden kuluttua Paavo kuitenkin palasi Riian varuskunnasta palkattuaan itsellensä sijaisen. Vuoden 1698 käräjillä Paavo Matinp. vaati sukulaisiaan maksamaan sotilaspestin, 200-kuparitaalaria (alunperin oli sovittu, että Paavo omistaisi talosta pestirahaa vastaavan summan), mutta hänen poissa ollessaan talo olikin jaettu ilmeisesti puolet Matille ja Pekalle yhteisesti. Sukulaiset tuomittiin maksamaan summan. Tuolloin oli juuri ollut monta katovuotta, eikä ollut millä maksaa Paavolle vaadittua summaa. Seuraavana vuonna Paavo esitti käräjillä, että hän talon puolesta sotilaana palvelleena saisi nuoremman veljen kanssa omistaa talon puoliksi. Oikeus ei kuitenkaan ryhtynyt jakotoimiin, koska talo oli kertaalleen jaettu. Vuonna 1704 talo oli Olli-veljen hallussa. Tuolloin Paavo vaati taloon kolmatta kiinnitystä, mutta sitä ei annettu, koska velasta oli puolet maksettu. Jako ei sittemmin ollut tarpeenkaan, koska Olli-veli kuoli vuonna 1709 ja Paavosta tuli talon isäntä. Muillakin sukulaisilla ei ollut varaa maksaa pestivelkaansa, kuten Eerik Paavonp. Pietilä myöhemmin Kairvuopio joutui luopumaan Pietilän talosta. Paavo Paavonpojasta tuli sitten talon isäntä. Talon myöhemmistä vaiheista ei minulla ole tietoa. Pekka raivasi itselleen Kelloniemi-nimisen tilan. Vuonna 1714 sovittiin, että Halosen talosta annettaisiin siihen niittyjä. Pekka anoi 1717 Kelloniemeä uudistilakseen ja seuraavana vuonna hän muuttikin sinne asumaan. Katselmus pidettiin vasta 1722. – ISMO VAARA

5. lapset
MATTI MATINPK. HALONEN s. 1665 – k. 1736/38
– vmo BRITA OLOFINTR. NACKU s. 1670 – k. 1745

OLLI MATINPK. HALONEN s. 1667 – k. 1709Iso-Halosen isäntä 1704
– vmo KAISA s. 1667 – k. 1719

BRIITA MATINTR. HALONEN s. 1668 – k. 1738
– pso MATTI HENRIKINPK. KÖNÖNEN s. 1667 – k. 1744

PAAVO MATINPK. HALONEN s. 1676 – k. 1764Ruotusotilas, palattuaan aloittanut käräjöinnin perintötalosta 1698
– vmo ANNA HENRIKINTR. KÖNÖNEN s. 1682 – k. 1745
-2. vmo ANNA ANTINTR. KUNNARI s. 1702 – k.

PEKKA MATINPK. HALONEN-KELLONIEMI s. 1679 – k. 1753 Raivasi itselleen Kelloniemi-nimisen tilan ja muutti sinne 1718
– vmo VALPURI PAAVONTR. KÄRPPÄ s. 1686 – k. 1753

ANNA MATINTR. HALONEN s. 1680 – k. 1716
– pso MATTI OLLINPK. OLLILA s. 1678 – k. 1745

LIISA MATINTR. HALONEN s. 1682 – k. 1749
– pso OLLI OLLINPK. KURSU s. 1680 – k. 1736

LAURI MATINPK. HALONEN k. Ennen vuotta 1697

———————————————————————————————————————

Kemijärven historia 1, Kemijärvi 1989

Juha Sinivaara – Kenttäkummun sukukirja https://www.juhasinivaara.fi/kenttak/halonke.htm

Ismo Vaara – sukututkimus

Erkki Koivisto – sukututkimus

Juha Kivelä – sukututkimus